Förankring

Ett av Svebys huvudsyften är att hjälpmedlen blir till en vedertagen standard som många känner till, använder och litar på. Det är också viktigt att Svebys hjälpmedel testas i verkliga situationer för att eventuella felaktigheter eller oklarheter i användning ska uppmärksammas och kunna rättas till. I denna process har man vänt sig till olika typer av potentiella användare, dels i en energiberäkningstävling och dels genom att knyta olika fallstudier till sig.

Erbjudande om stöd och dialog

Om du deltar i ett projekt där Sveby används finns nu möjlighet till en mera projektnära dialog med Sveby. Under 2014-15 har vi avsatt resurser för att fungera som rådgivning och stöd i olika former i tillämpningen av Sveby. Det kan t.ex. vara en workshop  eller några kontinuerliga träffar, där man delar med sig av erfarenheter och goda idéer om hur Sveby smidigast används. Sveby samlar in erfarenheter som bidrar till förbättringsarbetet och projekten får objektsspecifika råd och tips om användning och tolkning av Sveby. Är du intresserad av att delta i någon formation för Sveby-dialog så anmäl dig till  kontakt@sveby.org.

Stödgrupper

Sveby används i lokala energikrav

På flera håll i landet skapas nu energikrav av mer eller mindre formell karaktär. Stockholms stad har antagit en handlingsplan för markhänvisning där krav ställs för markhänvisningar från 1 juli 2012. I handlingsplanen ställs krav på energiberäkning, mätning, verifiering och redovisning enligt Svebys metodik.

Under 2013 har Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetat med att utveckla en modell för kommuner att ställa krav på energieffektiva byggnader vid nybyggnation vid försäljning av kommunal mark. I det preliminära förslaget ingår hänvisning till Svebys definitioner och brukarindata.

ByggDialog Dalarna är en ideell förening mellan aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Dalarna som verkar för en byggsektor som uppfyller såväl Dalarnas miljömål för den byggda miljön som de nationella målen, inte minst för energieffektivisering. De har visat stort intresse för Sveby och har startat fem pilotprojekt där Sveby används för att kunna utvärdera och sprida användandet i ByggDialogen.

Samarbetsavtal om Sveby som branschstandard

2012 skrev branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och SABO under ett samarbetsavtal där de förbinder sig att rekommendera sina medlemmar att tillämpa Sveby som branschstandard för beräkning och verifiering av energi i byggnader samt att verka för framtida tillgänglighet, uppdatering och utveckling.

Samarbetsavtalet i sin helhet kan du läsa här.

Energiberäkningstävling

Under hösten 2010 pågick en energiberäkningstävling i Svebys regi. Tolv personer deltog med arton olika bidrag, beräknade i sju olika program. Energianvändning för ett nybyggt hus skulle beräknas och alla fick tillgång till samma utvalda indata, men hur man använde sig av den varierade. Tävlingen var uppdelad i två steg, där det första skulle representera ett projekteringsskede och gav de tävlande tillgång till ritningsunderlag och vissa tekniska specifikationer för byggnaden, i övrigt var användning av Svebys indatahjälpmedel ett krav. I steg 2 fick de tävlande tillgång till uppmätta värden för använd driftel samt kall- och varmvatten, tryckprovningsresultat, klimatdatafil m.m., dock ej uppmätt värmeanvändning. På så sätt kunde resultaten där Svebys indata användes jämföras med resultaten när uppmätta värden använts. Hur nära de olika beräkningarna hamnade den uppmätta fjärrvärmeanvändningen blev också ett intressant resultat, det var stor spridning, även på många andra poster i båda indata och utdata.

Det visade sig dock att det inte är så lätt att få korrekta uppmätta värden vid en första insamling från fastighetsägare och leverantörer. Vissa korrigeringar av det uppmätta fjärrvärmevärdet blev nödvändiga för att få ett relevant jämförelsevärde. Tävlingen resulterade i ett omfattande underlag som Sveby arbetat med under våren för att se till att alla relevanta analyser och slutsatser uppmärksammas.

Nu finns tävlingsrapporten för nedladdning här!

Klimatnormering, normalårskorrigering

För att en verifiering av energianvändningen ska ge en rättvisande bild av hur mycket energi byggnaden faktiskt använder, oavsett om det är ett kallare eller varmare år än normalt, är det viktigt att ha en väl fungerande normalårskorrigering. Därför har man i ett projekt testat de tre normalårskorrigeringsmetoderna Graddagar, Energiindex och Energisignatur.

Genom att bygga upp ett antal typbyggnader i byggsimuleringsprogrammet IDA Klimat och Energi 4.0 och sedan placera dem på flera olika platser i Sverige under 10-20 år (beroende på klimatdataunderlaget) får man ett brett och varierat underlag att testa de olika normalårskorrigeringsmetoderna på.

Projektet om normalårskorrigering resulterade i en rapport som publicerats i sin helhet på SBUF:s hemsida, här kan du ta del av en sammanfattad version.

Resultatet har också presenterats på ett av Svebys referensgruppsmöten. Den presentationen hittar du här.

Fallstudier

För att kunna sprida information om Sveby och få återkoppling på materialet har Sveby knutit till sig ett antal byggprojekt som har fungerat som fallstudier. Det är nybyggnadsprojekt eller större ombyggnationer och Svebys material har använts genom alla steg för att se hur väl det fungerar.

De övergripande målen var att:

  • Förankra och sprida projektresultat från Sveby i branschen, både beräkningsindata, verifieringsmetoder och ev. avtalsmallar, och genom detta öka kunskapsnivån på deltagande företag och personer.
  • Ge erfarenhetsutbyte och få återkoppling på önskvärda förbättringar i mallar och riktlinjer.

Sex projekt har följts under hela byggprocessen och de övergripande slutsatserna är att det är viktigt att beställarens kravformuleringar ses över och att möjligheten finns för totalentreprenör att överföra kraven till underentreprenörer på ett tydligt sätt. Rapporten om projektet visar också att det är viktigare att energisamordningen har ett långsiktigt ”helikopterperspektiv” än en stor arbetsinsats.

Nu finns projektrapporten att ladda hem i sin helhet här.

Kommentarer inaktiverade.