Rapporter

Sveby har hittills producerat sju färdiga rapporter och två excelverktyg. Dessutom har man tillsammans med BKK tagit fram avtalsmallen Energiavtal 12. Det är det avtalet som reglerar vilken energianvändning Byggherre och Entreprenör kommer överens om för berörd byggnad och vad som händer om kravet inte efterlevs, en central rapport för Sveby-programmet. Under produktion är också en Handledning som ska ge en övergripande bild av hur Sveby-programmet är tänkt att användas.

Under 2012 har Svebystandardens material uppdaterats och från 10 oktober 2012 gäller version 1.0. De äldre versionerna av rapporter och verktyg finns fortfarande tillgängliga på Svebys hemsida, under Äldre versioner.

Redovisning av Sveby 201112-201309

Sveby finansieras till stor del av Energimyndigheten och får därför efter varje avslutad finansieringsperiod en redovisning. Redovisningen av Svebys arbete från december 2011 till och med september 2013 kan du ta del av här. I den finns också en sammanställning av över 70 projekt som i en eller annan form använt sig av Sveby och kommentarer om hur de upplevt det arbetet.

Ordlista

Ordlistan är, tillsammans med den kommande Handledningen, ett övergripande hjälpmedel för användning av Sveby-programmet. Den ger en gemensam vokabulär för användare och tydliga definitioner för de ord och uttryck som används i Sveby-programmet, vilket är en förutsättning för att programmet ska fungera som önskat.

Läs mer om hur du använder Ordlistan här eller ladda hem Ordlistan gratis!

Energiavtal 12

BBR:s krav på byggnaders energianvändning och uppföljning av densamma ställer krav på beställare såväl som utförare i byggprocessen. För att underlätta för båda parter har Sveby tillsammans med Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tagit fram ett avtalsdokument som reglerar vilken energianvändning som ska gälla för byggnaden och vilka förutsättningar som ska gälla för avtalets uppfyllande. Tillsammans med Svebys övriga material blir avtalet en trygghet för båda parter, både vilka krav som gäller och vilka korrektioner som kan göras av den uppmätta energianvändningen i ett uppföljningsskede. Dessutom regleras vilka konsekvenser ett icke uppfyllt energikrav får med avseende på ansvarsbörda och ersättning.

Ladda ner Energiavtal 12 gratis.

Checklista Beställare

För att underlätta kravställandeprocessen för beställare har Sveby tagit fram en Checklista med tips på vad man bör tänka på när man ställer energikrav, utvärderar anbud, skriver avtal och följer upp energiprestandan. Den innehåller också en praktisk checklista för avstämning att alla detaljer i kravställandet beaktats.

Ladda ner Checklista Beställare gratis, den skrivs med fördel ut i A5-häftesformat.

Brukarindata

Standardiserade värden för brukarindata har tagits fram genom analysering av undersökningar som gjorts i olika typer av byggnader och presenteras i två olika rapporter, Brukarindata bostäder och Brukarindata kontor. Här redovisas brukarindatan i lättöverskådligt i tabellform, men också i text som beskriver hur standardvärdena tagits fram. Som ett komplement till Brukarindata bostäder finns också ett excelverktyg, Energianvisningar, som genom inmatning av detaljerad information om t.ex. antal lägenheter, antal och energiklass för olika köks- och tvättmaskiner och belysningstyp i trapphus och entréer räknar ut vilken brukarindata som kan matas in för olika energiberäkningsprogram.

Du kan läsa mer om hur de olika Brukarindata-rapporterna kan användas här.

Ladda hem rapporterna gratis:
Brukarindata kontor 
Brukarindata bostäder
Energianvisningar (excelverktyget)

Mätföreskrifter

Mätföreskrifter beskriver hur mätningar ska utföras för att på bästa sätt följa upp energianvändningen och verifiera det ingångna avtalet. Föreskrifterna beskriver vad som bör mätas, hur det bäst görs, beräkningsmetod för energi till tappvarmvatten och energiprestanda, normalårskorrigering m.m.

Till Mätföreskrifter hör också en separat Handledning som ger förklaringar, motiv och källor till mätföreskrifternas utformning och förtydligar hur de ska användas. Handledningen beskriver också några förklarande exempel och innehåller några kompletterande hjälpmedel som t.ex. checklistor över vilka mätningar som behöver göras.

Läs mer om hur du kan använda rapporten Mätföreskrifter i verifieringsskedet här.

Ladda ner Mätföreskrifter och tillhörande Handledning gratis!

Energiverifikat

För att säkerställa krav på byggnadens energiprestanda har riktlinjer för uppföljning av energikrav under byggprocessen tagits fram. Riktlinjerna avser att vara ett stöd för alla parter och att uppföljning blir ett naturligt inslag i byggprocessen. Beroende på projektets omfattning och entreprenadform varierar behovet av insatser och uppföljning, men alla aktiviteter måste ändå planeras, beskrivas och budgeteras. Energiverifikat innehåller beskrivningar av hur checklista och verifikationsplan för energiuppföljning kan upprättas, vilken dokumentation som bör sammanställas, hur olika provtagningar kan utföras m.m.

Här kan du läsa mer om hur du kan använda rapporten Energiverifikar i verifieringsskedet.

Ladda ner Energiverifikat gratis!

Energiprestandaanalys

Energiprestandaanalys beskriver hur energikrav kan verifieras genom att stegvis undersöka om en byggnad uppfyller ställda krav på energiprestanda. I undersökningen tas hänsyn till om orsak till avvikelser kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder, genom en analys i tre steg. Syftet är att undvika framtida konfliksituationer mellan byggherre och entreprenör vid verifiering av energiprestanda. Syftet är öckså att ta fram underlag till den särskilda utredning som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda.

Läs mer om hur du kan använda rapporten Energiprestandaanalys i verifieringsskedet här.

Ladda ner Energiprestandaanalys gratis!

Verifieringsmall

För att underlätta och standardisera verifieringsarbetet har Sveby tagit fram en verifieringsmall i form av ett excelverktyg, för ifyllnad av uppmätta och korrigerade värden i relation till krav och överenskommelser. Mallen ansluter till Energiavtal 12 och ger ett underlag för energideklarationen.

Läs mer om om hur du använder verifieringsmallen här.

Här kan du ladda ner Verifieringsmallen.

Kommentarer inaktiverade.