Beräkning

I och med de preciserade BBR-krav som nu ställs och det ökade intresset för energiberäkningar i olika former ställs också krav på en samordning vad det gäller den indata som används och de antagande som görs. Sveby har tagit fram två hjälpmedel för indata, anpassat för nya bostads- respektive kontorshus. Dessutom har man tagit fram en ordlista som reder ut energirelaterade begrepp och främjar en enad redovisning. För äldre byggnader kan både indatahjälpmedlen, men även verifieringshjälpmedlen, användas när de uppmätta värdena är otillräckliga.
Enligt BBR ska en byggnads energianvändning följas upp och redovisas 24 månader efter att byggnaden tagits i drift. En standardisering kring beräkningar blir en kvalitetssäkring för att beräknade resultat ska stämma bättre överens med den uppföljningen. Standardiseringen underlättar också för själva uppföljningen då det är tydligt vilka indata som använts i beräkningen och hur scenariot kan ha ändrats med uppmätta värden.

Brukarindata bostäder och Energianvisningar har under 2012 uppdaterats och från 10 oktober 2012 gäller version 1.0 av dokumenten.

Brukarindata kontor har uppdaterats en gång till sedan 2012 och från 5 juni 2013 gäller verision 1.1.

Brukarindata bostäder

Svebys material om brukarindata för bostäder innehåller resultattabeller med standardiserade värden för de indata som beror av brukarna, de personer som bor och vistas i byggnaden. Indatavärdena kompletteras av förklarande texter om hur de tagits fram. Dessutom finns ett kalkylblad, Energianvisningar, där man kan räkna fram specifikare värden för brukarindata med hjälp av information om byggnaden och dess installationer.
Brukarindata varierar kraftigt beroende på olika beteenden eller verksamheter, vilket kan ge väsentligt olika energianvändning. De indata som används ska vara spårbara, för att noggrannheter ska kunna bedömas och behov av framtida utredningar ska kunna ses.
Indata för standardiserat brukande för boende och olika verksamheter behövs för att:

  • Realistiskt och standardiserat kunna beskriva olika normala verksamhetstyper och deras inverkan på energianvändningen
  • Underlätta för konsulter att beräkna energianvändningen för olika byggnadstyper
  • Ge underlag till rimliga säkerhetspåslag för senare jämförelse med uppmätta värden
  • Vara en hjälp för att ta fram referensvärden för olika byggnadskategorier i samband med energideklarationer och för normalisering av uppmätta värden i samband med verifiering av energikraven i byggreglerna.

Läs mer om Brukarindata bostäder här eller ladda ner dokumentet i sin helhet här.

Brukarindata kontor

Svebys Brukarindata kontor innehåller information om hur gränsdragning ska ske mellan byggnadsdrift och verksamhet samt hur energi ska definieras beroende på vad den används till. Här finns, liksom i Brukarindata bostäder, standardiserade värden för den indata som har med brukarna, personerna som vistas i lokalerna, att göra. Det finns även kompletterande texter som redovisar hur man kommit fram till de olika värdena.
Brukarindata varierar kraftigt beroende på olika beteenden eller verksamheter, vilket kan ge väsentligt olika energianvändning. De indata som används ska vara spårbara, för att noggrannheter ska kunna bedömas och behov av framtida utredningar ska kunna ses.
Indata för standardiserat brukande för boende och olika verksamheter behövs för att:

  • Realistiskt och standardiserat kunna beskriva olika normala verksamhetstyper och deras inverkan på energianvändningen
  • Underlätta för konsulter att beräkna energianvändningen för olika byggnadstyper
  • Ge underlag till rimliga säkerhetspåslag för senare jämförelse med uppmätta värden
  • Vara en hjälp för att ta fram referensvärden för olika byggnadskategorier i samband med energideklarationer och för normalisering av uppmätta värden i samband med verifiering av energikraven i byggreglerna.

Läs mer om Brukarindata kontor här eller ladda ner dokumentet i sin helhet här.

Energianvisningar

Energianvisningar är ett excelverktyg framtaget för att kunna göra mera precisa beräkningar av brukarindata än vad de generella brukarindarapporterna ger. Dokumentet innehåller en flik för flerbostadshus och en för småhus. Genom att uppgifter om ytor och installerad utrustning i byggnaden fylls i, så genereras brukarindata anpassad till de format som VIP, IDA, Enorm och BV2 kräver.

Läs mer om Energianvisningar här eller ladda ner excelverktyget i sin helhet här.

Kommentarer inaktiverade.