Om Sveby

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet består av ett antal delprojekt som kan sorteras in under tre olika huvuddelar – avtal, beräkningar och mätning/verifiering. Delprojekten ska tillsammans täcka in hela processkedjan från programskede till driftuppföljning. Nya delprojekt startas vid behov. Inom delprojekten skapas anvisningar och PM, eller underlag till dessa, med syfte att standardisera och ta fram hjälpmedel för att ta fram och verifiera energiprestanda.

Sveby-programmet riktar sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, som till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter.

Sveby-programmet är också branschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. Genom en gemensam syn på dessa skapar vi överenskommelser och praxis för att klara funktionskraven och undviker tvister mellan olika aktörer i byggprocessen. Boverkets krav på energiprestanda och uppföljning leder till ett behov av bättre kontroll av hur mycket energi en byggnad förväntas använda och sedan faktiskt använder.

I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Man kan förenklat säga att branschen fastställer en ”körcykel” och mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav.

Versionshanteringen av Svebys material och anvisningar som är tänkta att kunna användas i samband med energiavtal började 2012 med version 1.0. För att få kontinuitet och tydlighet i uppföljning och verifiering är det viktigt att metoder och indata är någorlunda stabila över tid. Det kan dock finnas behov av att uppdatera Sveby-rapporterna om nya förutsättningar uppstår, t.ex. i form av väsentligt ändrade brukarbeteenden.

Svebys material är framtaget och godtaget av ett flertal större företag och intresseorganisationer i byggbranschen. Dessa hjälpmedel finns för gratis nedladdning i spalten till höger. Läs mer om Sveby under eller om hur Sveby mer konkret kan användas under ”Hur använder jag Sveby?”.

Användare av rapporterna som har synpunkter på innehållet kan kontakta Sveby på epostadress kontakt@sveby.org.

Finansiärer och styrgrupp

Huvudfinansiär är Energimyndigheten.

Följande branschrepresentanter är delfinansiärer och deltar också aktivt i det löpande arbetet i styrgruppen:

 • Byggherrarna, Tommy Lenberg
 • Skandia fastigheter, Lars Pellmark
 • Fastighetsägarna, Rikard Silverfur
 • HSB, Mikael Rosén
 • JM, Kjell-Åke Henriksson
 • NCC, Martin Falk
 • PEAB, Johan Svensson
 • Riksbyggen, Henrik Forsgren
 • Sveriges Allmännytta, Björn Berggren
 • Skanska, Rasmus Westin
 • Svenska Bostäder, Pia Hedenskog
 • Sveriges Byggindustrier, Vakant
 • Vasakronan, Peter Lindström
 • Veidekke, Wilhelm Frisch Ericsson
 • Familjebostäder, Lisa Engqvist
 • Stockholms stad, Jan-Ulric Sjögren.

Projektledare /koordinator är PE Teknik och Arkitektur, Per Levin.
Ordförande i styrgruppen är Byggherrarna, Tommy Lenberg.

Kommentarer inaktiverade.