Om Sveby

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Utgångspunkt är ett avtal mellan Byggherre och Entreprenör och därifrån har sedan standardiserade brukarindata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda ska gå till tagits fram. Dessa hjälpmedel finns för gratis nedladdning i spalten till höger. Läs mer om Sveby under ”Om Sveby” eller om hur Sveby mer konkret kan användas under ”Hur använder jag Sveby?”.

Svebys material uppdaterades 2012 till version 1.0. För att få kontinuitet och tydlighet i uppföljning och verifiering är det viktigt att metoder och indata är någorlunda stabila över tid. Det kan dock finnas behov av att uppdatera Sveby-rapporterna om nya förutsättningar uppstår, t.ex. i form av väsentligt ändrade brukarbeteenden. Brukarindata kontor reviderades i juni 2013 till version 1.1. Mera omfattande uppdateringar av rapporterna planeras i samband med nya utgåvor av BBR. Användare av rapporterna som har synpunkter på innehållet kan kontakta Sveby på epostadress kontakt@sveby.org.

—-

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet riktar sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, som till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter. Boverkets BBR-krav på energiprestanda och uppföljning leder till ett behov av bättre kontroll av hur mycket energi en byggnad förväntas använda och sedan faktiskt använder. Svebys material är framtaget och godtaget av ett flertal större företag och intresseorganisationer i byggbranschen.

I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Man kan förenklat säga att branschen fastställer en ”körcykel” och mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav.

Sveby-programmet är också branschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. Genom en gemensam syn på dessa skapar vi överenskommelser och praxis för att klara funktionskraven och undviker tvister mellan olika aktörer i byggprocessen.

Sveby betyder Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader och programmet består av ett antal delprojekt som kan sorteras in under tre olika huvuddelar – beräkningar, avtal och verifiering. Alla delprojekt ska tillsammans täcka in hela processkedjan från programskede till uppföljning av driften.

Skriv ut dina egna handböcker

Så snart varje delprojekt är klart publiceras det här på webben i form av pdf:er. Välkommen att skriva ut dina egna handböcker, handböckerna finns nedladdningsbara i spalten till höger. Efter hand kommer handböckerna att uppdateras. Titta in här då och då för att ta del av den senaste versionen.

Finansiärer och styrgrupp

Huvudfinansiärer är Energimyndigheten.

Följande branschrepresentanter är delfinansiärer och deltar också aktivit i det löpande arbetet i styrgruppen:

 • Byggherrarna, Tommy Lenberg
 • Skandia fastigheter, Lars Pellmark
 • Fastighetsägarna, Veronica Eade
 • HSB, Robert Wass
 • JM, Kjell-Åke Henriksson
 • NCC, Mikael Zivkovic
 • PEAB, Johan Svensson
 • Riksbyggen, Mari-Louise Persson
 • SABO, Kenneth Ahlström
 • Skanska, Jonas Gräslund
 • Svenska Bostäder, Yngve Green, Pia Hedenskog
 • Sveriges Byggindustrier, Maria Brogren
 • Vasakronan, Lennart Lifvenhjelm
 • Veidekke, Johan Alte
 • Familjebostäder, Lisa Engqvist

Projektledare är Projektengagemang, Per Levin.
Ordförande i styrgruppen är Byggherrarna, Tommy Lenberg.

Kommentarer inaktiverade.