Nyhetsarkiv

Nya klimatdatafiler för 2017

Nu finns klimatdata för året 2017 att ladda ner på hemsidan. Klimatdatafilerna har tagits fram i samarbete med SMHI. Sveby har även handlat upp klimatdatafiler för 2018 vilka kommer att levereras under januari efterkommande år.

Nytt PM om tempererad area och omslutningsarea, Atemp och Aom

Areabegreppen Atemp och Aom definieras i Boverkets föreskrifter, och har tidigare delvis även förtydligats i Svebys anvisningar om Brukarindata. De används i samband med normalisering av energianvändning och luftläckning samt vid beräkning av U-medelvärde och köldbryggor. Det har visat sig att dessa begrepp hanteras olika i branschen, vilket föranlett Sveby att ta fram ett förtydligande PM. Ladda gärna ner PM:et från högerspalten under Övrigt material.

Nya klimatdatafiler för 2016

Nu finns klimatdata för året 2016 att ladda ner på hemsidan. Klimatdatafilerna har tagits fram i samarbete med SMHI. Sveby har även handlat upp klimatdatafiler för 2017 och 2018 vilka kommer att levereras under januari efterkommande år.

Nya DVUT-värden för Sveriges kommuner

SMHI har på uppdrag av Boverket (med Sveby som katalysator) tagit fram nya dimensionerande utetemperaturer för olika tidskonstanter. Temperaturerna baseras på den nya normalårsperioden 1981-2010, samma som Sveby/SMHIs typår för energiberäkningar.

En beskrivande rapport och klimatdatafil i finns nu för fri nedladdning – se under klimatdata i högerkolumnen.

Blankett för överenskomna brukarindata

Boverkets föreskrift BEN anger för verifiering i lokaler att brukarindata för avsedd verksamhet ska användas (förutom tappvarmvatten). Sveby har för det ändamålet tagit fram en blankett för att förtydliga och dokumentera vilka brukarindata som använts vid energiberäkningen och som sedan ska verifieras emot. Blanketten kan användas som en överenskommelse mellan byggherre och entreprenör/energiberäknare vilka brukarindata som ska användas.

Blanketten finns för nerladdning under beräkning.

Rapport från energiberäkningstävlingen 2016

Nu finns resultatet från energiberäkningstävlingen att läsa i färdiga rapporten. Kortare artiklar kommer i branschtidningar.

Rapporten finns på hemsidan och kan laddas ned här.

Energilyftet – för dig som arbetar med framtidens byggnader

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Många av framtidens byggnader är de som vi redan har byggt med eller utan energieffektivitet i åtanke. Utbildningen omfattar såväl nyproduktion som renovering/ombyggnad.

I Stockholmsregionen arrangeras under hösten fyra seminarier som berättar om Energilyftet och avslutas med ett studiebesök. Första seminariet sker 1 september.

Mer information och anmälan: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energilyftet/

Varmt välkommen att delta!

PM för tappvarmvatten

Vi har jobbat vidare med PM:et om tappvarmvatten som förtydligar och sammanfattar Svebys befintliga regler avseende tappvarmvatten. Den krockar inte nämnvärt med Boverkets nya föreskrift, BEN, vad vi kan se. Schabloner för kallvattentemperatur (eller faktorn 55 kWh/m3) behöver utredas närmare vid månadsvis uppföljning, men det kräver en utredning av kallvattentemperaturer över året för olika vattentäkter i olika delar av landet, som inte finns framme ännu. Det är säkrare att använda energimätning av tappvarmvattnet.

Finns nu tillgänglig på hemsidan och kan laddas ned här.

Kontakt vid frågor:  kontakt@sveby.org

Nya klimatdatafiler för 2015

Pressmeddelande klimatdatafiler för 2015

I samarbete med SMHI har vi tagit fram klimatdatafiler för 2015 som kan användas för verifiering och klimatkorrigering. Filerna är i samma format och för samma orter som typårsfilerna. Finns nu tillgänglig via hemsidan och kan laddas ned här.

Sveby brukarindata undervisning version 1.0

Nu är remisshanteringen för Brukarindata för undervisning äntligen klar och rapporten i version 1.0 finns nu att hämta hem på hemsidan. Tack alla som bidragit!

Nästa kategori vi försöker oss på är vårdbyggnader – anmäl gärna intresse för att delta i arbetsgrupp eller om ni kan bidra på annat sätt!

 

Beställarkompetens -kurser i energieffektivt byggande

beskomp_logo_underline_web300px

Energimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet.

Anpassade kurserbjudanden kommer att finnas på respektive organisations hemsida.
Kurserna beräknas starta under våren 2016.

Besök gärna den gemensamma websidan på www.byggherre.se/bestallarkompetens, eller träffa oss i Byggherrarnas monter på Nordbygg 5-8 April.

Nya klimatfiler för Sveriges kommuner

Nu finns klimatdata för typår för energiberäkningar för alla Sveriges kommuner att gratis tillgå från Svebys hemsida. En beskrivande rapport finns också att tillgå här. Vi samverkar så att de i framtiden skall finnas tillgängliga direkt i energiberäkningsprogrammen.

Filerna är representativa för energiberäkningar av värme- och kylbehov, men är inte avsedda att användas för dimensionering av installationer.

Sveby brukarindata undervisning nu ute som preliminärversion

Den remissversion av Sveby brukarindata för undervisningsbyggnader som skickades ut tidigare i höst har nu bearbetats efter att kommentarer och synpunkter inkommit. Vi vill tacka alla som varit med och bidragit med synpunkter och förslag hittills.

En preliminär version av Sveby brukarindata undervisningslokaler är nu färdig och kommer att tillämpas i Svebys beräkningstävling. Rapporten finns tillgänglig här.

Förhoppningen är att vi under beräkningstävlingen kommer att får ytterligare synpunkter och åsikter att väga in innan den slutliga versionen släpps.

Vi tar tacksamt emot alla idéer och synpunkter på Svebys material. Lättaste sättet att lämna synpunkter är att skicka ett mail till  kontakt@sveby.org.

Caroline Erström vinnare i Sveby-tävling

Efter en lång urvalsprocess har nu juryn beslutat vem som vinner årets energiberäkningstävling. Caroline Erström presenterades som vinnare under torsdagen den 8 april under Nordbyggmässan i älvsjö vid montern Renovera Energismart.

Sveby-tävling om beräkning av energiprestanda i byggnader

Svebys beräkningstävling har nu startat! Totalt har 28 st anmält sig till tävlingen, som är indelad i tre etapper. I det första etappen skall deltagarna utföra beräkningar motsvarande ett ”tidigt skede”. För den som vill titta på underlagen till tävlingen finns dessa tillgängliga via länken nedan.

Underlag till beräkningstävling:

Etapp 2:

Instruktioner och kompletterande indata

Kompletterande ritningar och beskrivningar

Etapp 1:

Instruktioner och kompletterande indata

Ritningar

Sveby brukarindata undervisning

In- och utdatablankett

Vi önskar alla deltagare lycka till!

För fem år sedan genomfördes en energiberäkningstävling i Svebys regi med syftet att se skillnader i resultat mellan olika användare och program. Sedan dess har energiberäkningsprogrammen utvecklats och antalet vana användare ökat betydligt, så nu lanseras en ny energiberäkningstävling som genomförs under november-februari. Alla intresserade energiberäknare eller företag är välkomna att delta.

Tävlingen består i att beräkna energiprestanda för en utvald undervisningsbyggnad utifrån tillhandahållna handlingar och är indelad i tre etapper som följer byggnadsprocessens olika skeden, från tidigt skede med begränsad information till avslutad verifiering och normalisering av uppmätta värden.

Svebys nya brukarindarapport för undervisningslokaler, som nu är ute på remiss, kommer att användas.

De första som anmäler sig kommer att erhålla ett visst bidrag. Vinnare kommer att koras av en oberoende jury. Prisutdelning sker preliminärt under Nordbyggmässan i april 2016.

Anmälan sker till daniel.bergsten@projektengagemang.se senast den 15 november

Uppdatering 2015-10-29: Mer information om tävlingen hittar du här: Tävling PM 151029

 

Remissrapport Brukarindata för undervisningslokaler

Nu har vi tillsammans med arbetsgruppen gjort en preliminär version av rapporten, där vi kryssat mellan olika motsägelsefulla synpunkter med förhoppningen att undvika grundstötning. Vi hade hoppas på mycket mer mätdata att basera värdena på, men det har inte infriats riktigt. Om någon sitter på värden är det inte för sent att bidra!

Vi vill ha era synpunkter, både kritik och instämmande, på valda värden, gränsdragningar m.m., senast den 16 oktober.

Rapporten kommer att användas för den kommande energiberäkningstävlingen, så vi behöver hinna beakta era synpunkter före tävlingsstart. Skicka era synpunkter till

anton.clarholm@projektengagemang.se

Vi ser fram emot att få ta del av era synpunkter. Rapportremissen kan laddas ned via länken nedan.

REMISS Sveby brukarindata undervisningslokaler 20150925

Sveby verifieringsseminarium

Sveby anordnade seminarium om verifieringsmetoder för energiprestanda 10/6. Det var drygt 20 personer som deltog vid seminariet där allt från beställare, konsulter, entreprenörer och programtillverkare deltog.

Flera intressanta och viktiga frågor togs upp i samband med de diskussioner som hölls. Klart stod att det finns behov av att förtydliga Svebys verifieringsmetodik på ett flertal punkter, bl.a. tappvarmvattnet.

Presentationer finns att ladda hem nedan:

Per Levin

Jasenka Hot

För att komma vidare med arbetet med Svebys verifieringsmetodik och uppdatering av material utlyses nu en arbetsgrupp med personer som kommer att mer i detalj arbeta med frågan. Är du intresserad av att delta i denna arbetsgrupp? Skicka då ett meddelande till  kontakt@sveby.org

Sveby deltar på energiberäkningsdagen 6/5
Många beräkningsrelaterade ämnen som berör Svebys brukarindata, klimatfiler m.m. redovisas och diskuteras under dagen. Program samt anmälan hittar du via länken nedan:

http://www.svensk-energiutbildning.se/files/energiberkningsdag_2015.pdf

Nya klimatfiler
SMHI har på Svebys uppdrag tagit fram klimatdata för timvisa energiberäkningar som bygger på 30 års mätningar. Dessa har nu granskats, sammanställts och finns att ladda hem nedan tillsammans med rapport för LÅGAN. För implementering av klimatfilerna i beräkningsprogrammen hänvisas till support för resp. beräkningsprogram.

Klimatfiler 81-10 SvebySMHI

Rapport Sveby klimatfiler LÅGAN 150209

Sveby Handledning
Nu finns en handledning för hur Svebys olika rapporter och hjälpmedel är tänkta att användas och samverka. De innehåller också tips på vad som är viktigt att tänka på i olika skeden. Handledningen hittar Du för nedladdning i spalten till höger, eller här.

Frågor & Svar här på hemsidan
Vi har strukturerat upp fråga-svars-funktionen här på Sveby.org och jobbar för att kunna besvara era frågor om Sveby så snabbt och konkret som möjligt. En fråga ställs i kommentarsfältet på sidan Frågor & svar och vi svarar så snabbt vi kan till Dig via mail. Frågor som vi bedömmer att det kan finnas ett mer generellt intresse för publicerar vi nu på sidan Besvarade frågor. Det är ett bra ställe att titta på om man tycker något i Sveby är otydligt, kanske finns ett förtydligande där. Annars, tveka inte att ställa en fråga under Frågor & svar!

Nya medlemmar i styrgruppen
Vi är glada att berätta att Riksbyggen nu är medlemmar i Sveby, de representeras i styrgruppen av Kjell Berndtsson. Vi vill också välkomna Beate Hedén och Mikael Zivkovic som ersätter Sören Andersson och Hannes Schmied som representanter för Peab respektive NCC i Svebys styrgrupp.


Delta i projektnära Sveby-dialog
Om du deltar i ett projekt där Sveby används finns nu möjlighet till en mera projektnära dialog med Sveby. Under 2014-15 har vi avsatt resurser för att fungera som rådgivning och stöd i olika former i tillämpningen av Sveby. Det kan t.ex. vara en workshop  eller några kontinuerliga träffar, där man delar med sig av erfarenheter och goda idéer om hur Sveby smidigast används. Sveby samlar in erfarenheter som bidrar till förbättringsarbetet och projekten får objektsspecifika råd och tips om användning och tolkning av Sveby. Är du intresserad av att delta i någon formation för Sveby-dialog så anmäl dig till  kontakt@sveby.org.

Stödgrupper

Sveby Infofolder
Sveby har tagit fram en foler för att enklare kunna sprida information om standarden och hur de olika dokumenten är tänkta att användas. Du kan ladda ner foldern i pdf-format här.

Kommentarer inaktiverade.