Energihjälpen med ny Verifieringsmall finns nu i betaversion

Energihjälpen togs fram av SKR för att underlätta för byggnadsinspektörer och byggherrar att dokumentera relevant energiinformation för bygglov och verifiering. Den har nu omarbetats till excelformat och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital från Sveby, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav.

Mallen kan också användas både för månadsvis och årsvis uppföljning med mätning, normalisering och jämförelse med beräkning och krav.

En betaversion finns för gratis nedladdning här. Rutor som innehåller felmeddelande division med noll försvinner allteftersom de vita rutorna fylls i.
Sveby tar tacksamt emot synpunkter på kontakt@sveby.org .

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2021

Sveby/SMHI klimatdatafiler för 2021 för alla 310 orterna finns nu för gratis nerladdning här eller från högerspalten. Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning.

Publicerat i Okategoriserad |

Verifieringsmall med Energihjälpen för primärenergital på gång

Energihjälpen togs fram av SKR och Sveby som en word-blankett för att underlätta för byggnadsinspektörer och byggherrar att dokumentera relevant energiinformation för bygglov och verifiering. Den har nu bytt format till excel och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav. Mallen, som kan användas både för månadsvis och årsvis uppföljning med mätning, normalisering och jämförelse med beräkning och krav, håller för närvarande på att tas fram. En tidig betaversion finns för gratis nedladdning här för den som vill testa och lämna synpunkter till oss. Projektet ska färdigställas före årsskiftet.

Publicerat i Okategoriserad |

Verktyg för beräkning av primärenergital

Detta verktyg har tagits fram inom samarbetsnätverket Lågan för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29.

Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet gäller för de energimässigt sämsta flerbostadshusen (>180 kWh/mper år för Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och >200 kWh/mper år för övriga landet). Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 25. Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av krav på IMD.

Från den 1 oktober 2021 kommer det att finnas möjlighet att söka energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus. Stödet gäller för flerbostadshus som har ett primärenergital större än 100 kWh/m2 per år och som genomför åtgärder som minskar primärenergitalet med minst 20 procent.  Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 29.  Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av stödet.

Hämta verktyget här.

Publicerat i Okategoriserad |