Sveby/SMHI klimatdatafiler för 2022

Nu finns Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2022 tillgängliga på Svebys webbplats för gratis nerladdning här eller från högerspalten. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara att ladda ner gratis från www.sveby.org . Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning.

Publicerat i Okategoriserad |

Felsökning och optimering

Denna nya Sveby-skrift är tänkt att användas efter Sveby Verifieringsanvisningar, i de fall där uppmätt energiprestanda ej uppfyller ställda energikrav. Förhoppningen är att den inkluderade checklistan ska vara ett hjälpmedel för mer systematisk felsökning och optimering per delsystem. Ladda ner rapporten här eller från högerspalten under Mätning och Verifiering.

Vi tar gärna emot era eventuella synpunkter på denna första version.

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler SMHI 1991-2020

Nya klimatdatafiler för energiberäkningar för normalt klimat

SMHI har infört en ny normalårsperiod, 1991-2020, vilket ersätter den tidigare normalperioden 1981-2010. SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av detta. Klimatdata för timvisa energiberäkningar behöver också anpassas till den nya perioden. Sveby har initierat framtagande av nya klimatdatafiler vilka levererats av SMHI och bekostats av Boverket.

SMHIs metodik för framtagandet liknar den som användes för tio år sedan när de förra typårsfilerna togs fram. En beskrivande SMHI-rapport finns, fråga på kontakt@sveby.org. De nya typårsfilerna har samma format som tidigare publicerade klimatdatafiler och finns för samma 310 orter i Sverige.

En enklare jämförelse mellan de nya och gamla typårsfilerna har genomförts för ett flerbostadshus och en kontorsbyggnad för några utspridda orter i landet. Energiprestandan, EPpet, enligt BBR förbättrades mellan 0,1-2,2 kWh/m2Atemp för kontoret och mellan 0,5 och 1,3 kWh/m2Atemp för flerbostadshuset.

Ladda ner filerna gratis från högerspalten. De kommer även att finnas lätt tillgängliga i de vanligaste energiberäkningsprogrammen.

Publicerat i Okategoriserad |

Energihjälpen med ny Verifieringsmall finns nu i betaversion

Energihjälpen togs fram av SKR för att underlätta för byggnadsinspektörer och byggherrar att dokumentera relevant energiinformation för bygglov och verifiering. Den har nu omarbetats till excelformat och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital från Sveby, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav.

Mallen kan också användas både för månadsvis och årsvis uppföljning med mätning, normalisering och jämförelse med beräkning och krav.

En betaversion finns för gratis nedladdning här. Rutor som innehåller felmeddelande division med noll försvinner allteftersom de vita rutorna fylls i.
Sveby tar tacksamt emot synpunkter på kontakt@sveby.org .

Publicerat i Okategoriserad |