Verktyg för beräkning av primärenergital

Detta verktyg har tagits fram inom samarbetsnätverket Lågan för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29.

Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet gäller för de energimässigt sämsta flerbostadshusen (>180 kWh/mper år för Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och >200 kWh/mper år för övriga landet). Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 25. Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av krav på IMD.

Från den 1 oktober 2021 kommer det att finnas möjlighet att söka energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus. Stödet gäller för flerbostadshus som har ett primärenergital större än 100 kWh/m2 per år och som genomför åtgärder som minskar primärenergitalet med minst 20 procent.  Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 29.  Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av stödet.

Hämta verktyget här.

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterad verifieringsmall för BBR22-24

Nu släpps en beta-version av Svebys uppdaterade verifieringsmall. Den är anpassad till BEN och BBR 22-24, och är gjord för månadsvis alternativt årsvis uppföljning. Den innehåller även normalisering enligt BEN för avvikelser i innetemperatur och hushålls-/verksamhetsenergi.
Vi hoppas ni vill och kan testa denna och återkomma med ev. synpunkter. Beta-versionen kommer att ersättas under hösten. Dessutom kommer en version av verifieringsmall som är anpassad för BBR 25-29 att presenteras under hösten. Beta-versionen av BBR 22-24-varianten kan laddas ner här.

Publicerat i Okategoriserad |

Energiavtal 12 har blivit Energiavtal 21

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveby har nu uppdaterat Energiavtal 12. I samband med detta har avtalet bytt namn till Energiavtal 21. Uppdateringen avser nya termer och definitioner i Boverkets regler, hänvisningar till Svebys uppdaterade och nya dokument samt enstaka förtydliganden. Inga avgörande ändringar således. Energiavtal 21 ansluter som tidigare till ABT 06, och kan laddas ner här eller från högerspalten, samt även från BKKs webbplats, foreningenbkk.se.

I och med namnändringen har även Checklistan för beställare uppdaterats, se högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Checklista beställare v2

Nu finns en uppdaterad version av Checklista för beställare, för de som ställer krav på byggnadens energiprestanda. Den innehåller basinformation om vad som ska tänkas på vid kravställande, utvärdering av anbud, kontraktskrivande och uppföljning/verifiering. Ladda ner här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |