Verifiering

En ny reviderad upplaga av Boverkets Byggregler (BBR), med ett helt nytt sätt att ställa energikrav på byggnader, trädde i kraft 2006-07-01. De innebär att i stort sett alla nya byggnader under projekteringen ska energiberäknas för att visa att byggnadens energiprestanda möter kraven i BBR. Energiprestanda verifieras med mätning inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Detta är en stor förändring jämfört med tidigare byggregler eftersom kraven nu är ett funktionskrav på energianvändning. Upplaga 19 av Boverkets Byggregler trädde i kraft 2012-01-01 med ytterligare skärpta krav på energiprestanda för eluppvärmda respektive icke eluppvärmda byggnader.

För att säkerställa att uppmätt energiprestanda verkligen kommer att klara krav på byggnadens energiprestanda behövs generella riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav med kvalitetssäkring. Vidare ger BBR möjlighet att korrigera energiprestanda för vissa avvikelser som varken byggherre eller entreprenör är rådiga över och att redovisa dessa korrigeringar i en särskild utredning.

För att underlätta verifieringen av energiprestanda för uppföljning av BBR-krav har Sveby tagit fram tre dokument som täcker in riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav samt hantering av avvikelser. Dessutom finns nu också en Verifieringsmall som är tänkt att fungera som ett verktyg vid sammanställning av energistatistik och korrigeringar i verifieringsskedet.

Mätföreskrifter

Här beskrivs hur en byggnads energiprestanda ska verifieras genom mätning. Skriften är en branschgemensam överenskommelre som kan användas vid kontraktskrivning, som bilaga till Energiavtal 12. Den tillhörande handledningen avser att komplettera rapporten Mätföreskrifter. Handledningen ger dels förklaringar, motiv och källor till mätföreskrifternas utformning och dels förtydliganden av hur mätföreskrifterna skall användas, tillsammans med några exempel.

Handledningen innehåller även föreskriffter för vad som behöver mätas för att ta fram underlag för analys vid en eventuell avvikelse från fastställda energikrav. Därefter följer mätföreskrifter för förebyggande mätningar. Slutligen finns också några checklistor på vilka mätningar som behöver göras, vilka kan användas som underlag vid avtalsskrivning om uppföljning av energikrav.

Mätföreskrifter och tillhörande handledning har uppdaterats under 2012 och sedan 10 oktober 2012 gäller version 1.0.

Rapporter för mätföreskrifter:
Mätföreskrifter
Handledning till Mätföreskrifter  

Energiverifikat

För att säkerställa krav på byggnadens energiprestanda har riktlinjer för uppföljning av energikrav under byggprocessen tagits fram. Riktlinjerna avser att vara ett stöd för alla parter och att uppföljning blir ett naturligt inslag i byggprocessen. Dessa generella riktlinjer gäller oavsett entreprenadform och utgår från att byggherren ger det övergripande ansvaret för energiuppföljning till projektledningen. Projektledningen fördelar därefter ansvar för de aktiviteter som ska ingå i uppföljningen.

I Energiverifikat finns riktlinjer och stöd för rutiner för uppföljning av energikrav på olika nivåer under programskede, projektering, byggande, drift och förvaltning med ansvarig, tid och resurser för:

 • kvalitetssäkring
 • provning av delsystem (t.ex. verkningsgrad, lufttäthet)
 • samordnad provning (för rätt funktion)
 • felanalys
 • förändring av programkrav som påverkar energi – vem skall underrättas och vem är huvudsvarig dokumentation av provning och kontroll inför övertagandet.

Ladda ner i sin helhet: Energiverifikat.

Energiprestandaanalys

Vägledningen i Energiprestandaanalys beskriver hur samstämmighet mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda systematiskt skall analyseras i tre steg:

Steg 1               Här beräknas korrigerad uppmätt energiprestanda för uppvärmning,
tappvarmvattenanvändning, komfortkyla och driftel. Korrigering görs                             för normalår för uppvärmning, tappvattenanvändning utöver Svebys                                standardiserade användning och utökat luftflöde i lokaler. Energikrav                             verifieras eller en avvikelse noteras.

Steg 2                Här görs en översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse.

Steg 3                Här beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att                              härleda avvikelse till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under
ett år  med mycket varmt väder.

Ladda hem rapporten i sin helhet Energiprestandaanalys.

Verifieringsmall

För att underlätta och standardisera verifieringsarbetet har Sveby tagit fram en verifieringsmall, i form av ett excelverktyg, för ifyllnad av uppmätta och korrigerade värden i relation till krav och överenskommelser. I den kan användaren fylla i värden för att följa och verifiera byggnadens energianvändning under 3 års tid för att enkelt se om man kommer uppfylla sina energikrav. Verifieringsmallen är tänkt att fungera för många olika typer av byggnader, därför behöver inte alla celler fyllas i för varje projekt. Den räknar även ut vissa sammanställningar och korrigeringar själv. Verifieringsmallen innehåller instruktioner som vägleder dig genom processerna till färdigt resultat.

Såhär går det till:

 1. Fyll i uppgifter om beställare och entreprenör, basinformation om byggnaden och dess tänkta verksamhet (liknande de som krävs för en energideklaration) samt gällande krav – både frivilliga avtal och myndighetskrav.
 2. Fyll i beräknade värden, samtdokumentera vilka beräkningsversioner som använts vid avtal, BBR-jämförelse, ibruktagande m.m.
 3. När mätperioden börjat, fylls månadsvisa mätvärden i och följs upp. Korrektioner av mätvärdena alternativt avläsning av undermätare görs för att:
   1. skilja byggnadens energianvändning från fastighetens,
   2. skilja byggnadens fastighetsenergi (BBR:s definition) från verksamhets- och hurhållsenergi,
   3. korrigera till normalår, korrigera för avvilkelser i brukande.
 4. Jämför verifierat värde med avtalat värde och myndighetskrav.
 5. Analysera eventuella skillnader.

Ladda hem Verifieringsmallen.

Kommentarer inaktiverade.