Energihjälpen – verktyg för stöd och kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda enligt BBR25-29

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25-29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i Energihjälpen. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa hela byggprocessen. Även kommunernas granskning i bygglovsprocessen underlättas. Energihjälpen ger ett stöd för byggherrens egenkontroll och kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked, uppdateras under byggprocessen inför genomgång inför slutbesked.

Uppmätta värden kan matas in i Energihjälpen och verktyget ger på det viset även en verifiering av byggnadens energiprestanda (Sveby Verifieringsmall).

Energihjälpen är ett samarbete mellan Sveby, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Energihjälpen laddas ner gratis här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterad Verifieringsmall – verktyg för verifiering för BBR-version tom 24

Svebys Verifieringsmall för specifik energianvändning (enligt BBR-definition) har uppdaterats och finns nu för gratis nerladdning här eller från högerspalten, se Verifieringsmall BBR22-24. Den har tidigare funnits som en beta-version. Veriferingsmallen hanterar specifik energianvändning (utan viktningsfaktorer), och har en inbyggd automatisk normalisering av mätvärden enligt BEN. För nyare byggnader finns en motsvarande verifieringsmall för energiprestanda (primärenergital) inbyggd i Energihjälpen, se separat notis.

Publicerat i Okategoriserad |

Sveby/SMHI klimatdatafiler för 2022

Nu finns Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2022 tillgängliga på Svebys webbplats för gratis nerladdning här eller från högerspalten. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara att ladda ner gratis från www.sveby.org . Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning.

Publicerat i Okategoriserad |

Felsökning och optimering

Denna nya Sveby-skrift är tänkt att användas efter Sveby Verifieringsanvisningar, i de fall där uppmätt energiprestanda ej uppfyller ställda energikrav. Förhoppningen är att den inkluderade checklistan ska vara ett hjälpmedel för mer systematisk felsökning och optimering per delsystem. Ladda ner rapporten här eller från högerspalten under Mätning och Verifiering.

Vi tar gärna emot era eventuella synpunkter på denna första version.

Publicerat i Okategoriserad |