Remiss: Anvisning för beräkning av BBRs luftflödestillägg

I Boverkets byggregler medges ett tillägg till energiprestandakravet vid större ventilationsbehov. Ända sedan tillägget infördes år 2006 har beräkningsmetoden diskuterats och olika praxis förekommer i branschen. Sveby har nu tagit fram en anvisning för beräkning av luftflödestilläggets storlek, som nu går ut på remiss via Byggherrarnas Energibrev. Remissen kan hämtas här och ska mailas till kontakt@sveby.org senast den 22 mars. Passa på att tycka till om detta så att vi får en entydig anvisning som hela branschen kan använda!

Publicerat i Okategoriserad |

Svebys brukarindata för bostäder– vi kan fortfarande ta emot era bidrag!

Uppmätta brukarindata börjar strömma in, men vi vill gärna ha fler bidrag, speciellt från norra Sverige! Månadsdata på tappvarmvatten, hushållsenergi, återvinningsenergi (t.ex. bidrag från avloppsvärmeväxlare, solfångare, solceller m.m. är poster som är intressanta för oss.

För Er som har data att bidra med, ladda ner och fyll i den enkla excelmallen här och maila den till kontakt@sveby.org , helst under februari.

Tack på förhand!

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2023

Nu har vi fått Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2023. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara att ladda ner gratis från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Ny anpassad version av Energihjälpen för renovering i betaversion

Excelverktyget Energihjälpen för nyproduktion har nu kompletterats med en ny mall anpassad för renoveringsprojekt med energisparåtgärder. Det unika med energihjälpen är att resultat och underlag för energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov. 

De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i Energihjälpen. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa hela byggprocessen. Energihjälpen ger ett stöd för byggherrens egenkontroll och kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked, uppdateras under byggprocessen inför genomgång inför slutbesked.

Uppmätta värden före och efter åtgärder kan matas in i Energihjälpen renovering och ger då även en verifiering av energibesparingen.

Energihjälpen är ett samarbete mellan Sveby, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten.

Energihjälpen går att gratis ladda ner här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |